Energetický audit

Energetický audit (v skratke EA) môžeme zjednodušene považovať za nástroj,
ktorý na základe preverenia skutočného stavu technológií a zariadení, stavebných objektov a budov, prístupu zamestnancov a  tiež zmluvných či  právnych dojednaní, poskytne zákazníkom nasledovné:

 • identifikuje oblasti kde reálne existuje priestor na úsporu energií a nákladov
 • navrhne konkrétne opatrenia na úsporu s dôrazom na ekonomickú návratnosť,
  výšku potrebnej investície a environmentálne prínosy
 • z jednotlivých navrhovaných opatrení vhodne zostaví viacero súborov opatrení
  pre ich možnú realizáciu v praxi, aby v  konečnom dôsledku realizácia opatrení
  bola ekonomicky rentabilná.
energetický audit Patros Roll

Kedy je energetický audit potrebný:

 • Pre splnenie zákonnej povinnosti v prípade veľkého podniku (podľa zákona č. 321/2014 Z. z.)
 • Ako súčasť podkladových materiálov v rámci predkladania rôznych žiadostí o dotácie a nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ
 • Ako východzi dokument v snahe firiem znížiť náklady na nákup energií

Definícia veľkého podniku (Nariadenie EK č. 651/2014, str. 70)

 • nad 250 zamestnancov a/alebo
 • ročný obrat nad 50 mil. Eur a/alebo
 • celková ročná súvaha nad 43 mil. Eur a/alebo
 • v prípade že viac ako 25 %, imania alebo hlasovacích práv
  je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi
 • podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku

Doplňujúce fakty o energetickom audite:

 • ako podklad pre vypracovanie energetického auditu slúži: obhliadka na mieste, prehľad výšky platieb za energie
  za posledné 3-4 roky, dostupná projektová a technická dokumentácia, posledný energetický audit (v prípade že bol
  realizovaný), konzultácie s energetikom podniku alebo znalou osobou
 • trvanie vyhotovenia energetického auditu záleží od konkrétneho prípadu, v prípade časovej tiesne vieme do výraznej miery celý proces prispôsobiť požiadavkám zákazníka
 • výstupom z  energetického auditu je písomná správa, ktorú spolu s ďalšími formulármi energetický audítor odovzdáva zadávateľovi energetického auditu
 • energetický audit a zároveň opatrenia v ňom formulované, majú odporúčací charakter a nepredstavujú obmedzujúci rámec
  pri realizácií projektov na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov či projektov rekonštrukcií technologických celkov
  alebo zariadení
 • veľký podnik, ktorý vznikol alebo sa stal veľkým podnikom
  pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 321/2014 (t.j. 1.12.2014) bol povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu najneskôr do 5. decembra 2015
 • všetky veľké podniky v rámci EÚ majú povinnosť zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva STN EN ISO 50001 alebo systému environmentálneho manažérstva
  STN EN ISO 14001
 • dozorom nad dodržiavaním vykonávania energetických auditov je Slovenská obchodná inšpekcia

Legislatívny rámec pre energetické audity

 • Zákon NR SR č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MH SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite
 • Vyhláška MH SR č. 587/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora, zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky, spôsob vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Energetický audit budov
a verejných budov

Energetický audit je v tomto prípade určený pre vlastníka budovy
a potreby jeho rozhodovania sa o možnostiach realizácie opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Uvažujete nad vypracovaním energetického auditu ?

Máte ďalšie otázky ?