energetický audit budov a verejných budov

Energetický audit je v tomto prípade určený pre vlastníka budovy a potreby jeho rozhodovania sa o možnostiach realizácie opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Ďalším možným účelom energetického auditu je využitie ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie obnovy budovy. Je vhodné uviesť, že energetický audit nenahrádza energetické hodnotenie budovy (podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov resp. zákona č. 300/2012 Z. z. ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z.)

V rámci aktuálne prebiehajúceho operačného programu Kvalita životného prostredia (2014-2020) je energetický audit dôležitou súčasťou podkladov pre podanie žiadosti o financovanie predkladaných projektov na obnovu verejných budov t. j. budov štátnej správy a miestnej samosprávy.

energetický audit budov
energetický audit budov

Obsahom energetického auditu je v týchto prípadoch najmä:

  • posúdenie súčasných teplo-technických vlastností stavebných konštrukcií budovy
  • posúdenie technických systémov v budove
  • návrh opatrení na významnú alebo hĺbkovú obnovu budovy
  • návrh opatrení na rekonštrukciu alebo modernizáciu technických systémov v budove
  • stanovenie potenciálu uspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie

Potrebujete vypracovať energetický audit budovy ?

Máte ďalšie otázky ?